Szanowni Państwo,

informujemy, że dnia 24 lutego 2020 r. uprawomocniło się postanowienie o zatwierdzeniu układu z wierzycielami GetBack S.A. W konsekwencji obligacje niezabezpieczone wyemitowane przez GetBack S.A. będą spłacane w ramach układu, w wysokości 25% wartości nominalnej, zgodnie z przyjętym harmonogramem. Spółka planuje przyspieszenie płatności trzech pierwszych płatnych rat układowych (3. i 4. i część 5. raty harmonogramowej).

W celu prawidłowego wykonania układu i wypłacenia rat układowych, GetBack S.A. skierował komunikację do obligatariuszy z prośbą o aktualizację danych w domach maklerskich i bankach, które prowadzą ewidencję obligacji. Pełne informacje w tym zakresie oraz dane o podmiotach, które prowadzą ewidencję wybranej serii obligacji, są dostępne pod adresem: https://www.getbacksa.pl/images/Zawiadomienie-obligatariuszy-Ewidencja-v2020-04-07.pdf

W związku z powyższą informacją, obligatariusze posiadający obligacje wyemitowane przez GetBack S.A., dla których ewidencję prowadzi Idea Bank S.A., proszeni są o aktualizację swoich danych w ewidencji do dnia 30.04.2020 r.

Osoby posiadające zawartą z Idea Bank S.A. Umowę o Bankowość Elektroniczną i mające aktywny dostęp do bankowości elektronicznej zachęcamy do aktualizacji danych poprzez złożenie odpowiedniej dyspozycji w systemie transakcyjnym albo drogą telefoniczną, kontaktując się z Infolinią Idea Bank S.A. pod numerem: (22) 101 10 10. Obligatariusze nieposiadający zawartej z Idea Bank S.A. Umowy o Bankowość Elektroniczną mogą dokonać aktualizacji swoich danych w ewidencji obligacji w placówce Idea Bank S.A.

Z poważaniem
Idea Bank

Szanowni Państwo,
GetBack ogłosił stanowisko, zgodnie z którym złożył wniosek o otwarcie postępowania restrukturyzacyjnego – przyspieszonego postępowania układowego. Sąd Rejonowy dla Wrocławia - Fabrycznej, Wydział VIII Gospodarczy dla spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych, postanowieniem z 9 maja 2018 r., sygn. akt VIII GR 13/18, otworzył przyspieszone postępowanie układowe.
Poniżej wyjaśniamy na czym ono polega i gdzie obligatariusze GetBack mogą uzyskać wsparcie informacyjne. W przypadku dodatkowych pytań prosimy o kontakt pod adresem wsparcielb@lionsbank.pl, lub za pomocą formularza kontaktowego. Przygotowaliśmy dla Państwa również odpowiedzi na najczęściej pojawiające się w tej sprawie pytania.

Formularz kontaktowy